Drilling activity in the Gulf of Mexico will remain light in the years ahead, despite the fact that the ban on drilling there has been lifted, according to a survey of oil executives released Tuesday.

Two years after the $700 billion Troubled Asset Relief Program was launched, the Congressional Budget Office now estimates the government’s economic rescue package will cost taxpayers $25 billion.

The leaders of President Obama’s debt commission said Tuesday that they would delay a vote on final recommendations until Friday.

The Obama administration and congressional leaders have begun talks toward a deal on extending Bush-era tax cuts, President Obama said after a meeting with representatives of both parties Tuesday.

The Obama administration and congressional leaders have begun talks toward a deal on extending Bush-era tax cuts, President Obama said after a meeting with representatives of both parties Tuesday.

Optimism about the U.S. economy grew in November, pushing the latest reading on consumer sentiment to the highest level since June ahead of the holiday shopping period.

W najbliższych miesiącach polskie firmy będą mogły liczyć na inwestycje na niespotykaną w naszym kraju skalę – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Inwestorami będą fundusze private equity, które są konkurencyjnym wobec giełd papierów wartościowych źródłem finansowania przedsiębiorstw.

Osoby spłacające kredyty w walutach obcych mają powód do zmartwień – obserwowane znaczne osłabienie złotego sprawiło, że kolejna rata będzie ich kosztowała więcej.

W III kwartale nasza gospodarka rozwijała się szybciej niż wynikało z wielu szacunków – urosła o 4,2 procent. Wielu analityków prognozowało, że wzrost PKB wyniesie niecałe 4 procent.

Udział stanowi tytuł uczestnictwa w spółce i określa zarazem status wspólnika. Zgodnie z art. 157 § 1 k.s.h., umowa spółki powinna obligatoryjnie określać między innymi liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników w zamian za wniesione przez nich wkłady. Zakres praw i obowiązków wspólników w spółce wynika zatem co do zasady z ilości posiadanych przez nich udziałów w stosunku do kapitału zakładowego. Stosunek prawny łączący danego wspólnika ze spółką może jednak ulec zmianie, bądź zniesieniu wskutek umorzenia udziału (udziałów), albo wyłączenia ze spółki.

Przez umorzenie udziału należy rozumieć, według literatury, czynność prawną polegającą na pozbawieniu udziału bytu prawnego, powodującą uchylenie praw i obowiązków wspólnika w zakresie tego udziału oraz na pozbawieniu tego udziału charakteru części składowej kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 199 k.s.h. wyróżnić można następujące rodzaje i sposoby umorzenia udziałów: dobrowolne – dokonane za zgodą wspólnika lub przymusowe – bez jego zgody (§ 1), odpłatne (§ 2) lub nieodpłatne (§ 3) oraz tzw. umorzenie automatyczne (§ 4), zwane również szczególnym. Umorzenie udziału może nastąpić, jeżeli przewiduje to umowa spółki. Warto podkreślić, że może ono dotyczyć wyłącznie spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców, a zatem niebędącej w organizacji. Wykluczone jest również umorzenie udziału w spółce będącej w stadium likwidacji, gdyż wypłaty na rzecz wspólników mogą nastąpić dopiero po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (art. 286 § 1 k.s.h.).

Unicestwienie udziału bez zgody wspólnika dysponującego tym udziałem następuje w wyniku umorzenia przymusowego albo umorzenia automatycznego. Przeprowadzenie przymusowego umorzenia udziału wymaga określenia w umowie spółki jego trybu i przesłanek, czyli okoliczności uprawniających do takiej czynności i wskazania, czy następuje ono z obniżeniem kapitału zakładowego, czy z czystego zysku oraz powzięcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Uchwała zgromadzenia powinna zawierać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział oraz uzasadnienie umorzenia. Doktryna nie jest zgodna co do tego, jakie wydarzenia mogą stanowić podstawę przymusowego umorzenia udziału. Bezsprzecznym pozostaje jednak, iż zaistnienie przesłanki tego typu umorzenia nie może zależeć od uznania zgromadzenia wspólników lub zarządu.

Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie zaistnienia określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników (tzw. umorzenie automatyczne). Zdarzenie takie musi być określone na tyle precyzyjnie, by nie wywoływało wątpliwości co do zasadności podjętych przez zarząd czynności. Do umorzenia automatycznego stosuje się przepisy o umorzeniu przymusowym, przy czym uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego podejmuje niezwłocznie zarząd, chyba że umorzenie następuje z czystego zysku (art. 199 § 5 k.s.h.).
Nie ulega wątpliwości, że instytucja umorzenia, a zwłaszcza przymusowego umorzenia udziałów, stanowi atrakcyjną furtkę do „pozbycia się” wspólnika ze spółki. Sąd Najwyższy stanął jednak na stanowisku, iż forma ta nie może być wykorzystywane do usunięcia wspólnika ze spółki z przyczyn stanowiących podstawę do żądania wyłączenia wspólnika (wyrok SN z dnia 12 maja 2005 r., sygn. akt V CK 562/04).

Zgodnie bowiem z art. 266 § 1 k.s.h., z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się następujące ważne przyczyny uzasadniające powództwo o wyłączenie wspólnika: działanie na szkodę spółki lub postępowanie sprzeczne z jej interesami, nadużywanie prawa kontroli w celach konkurencyjnych, wykonywanie nadzoru w spółce dla szykany, niemożność bezkonfliktowego współdziałania ze wspólnikiem, będąca następstwem relacji interpersonalnych wewnątrz spółki. Ważna przyczyna musi dotyczyć poszczególnych wspólników, przy czym nie ma przeszkód, by ta sama przyczyna wystąpiła po stronie kilku wspólników jednocześnie. Wyłączenie ma charakter sankcji, a uznanie, iż nastąpiło spełnienie podstawowej przesłanki dla wyłączenia wspólnika w spółce z o.o. – ważnej przyczyny – zależy od sądu. Rozstrzygnięcie sądu ma zatem charakter uznaniowy, oparty na swobodnej ocenie dowodów w konkretnej sprawie. O wyłączeniu wspólnika orzeka sąd gospodarczy właściwy ze względu na siedzibę spółki. Zgodnie z uchwałą SN z dnia 6 czerwca 2007 r. (sygn. akt III CZP 56/07) sprawa o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jest sprawą o prawa majątkowe. Skuteczność wyłączenia wspólnika zależy od łącznego spełnienia się dwóch przesłanek: prawomocności orzeczenia sądowego o wyłączeniu danego wspólnika oraz zapłacenia ceny przejęcia udziału (udziałów) wraz z odsetkami, licząc od dnia doręczenia pozwu. Prawomocny wyrok sądu o wyłączeniu wspólnika wywiera skutki od dnia doręczenia mu pozwu.

Z uwagi na okoliczność, że rozpatrywanie sprawy o wyłączenie wspólnika przez sąd może być długotrwałe, a rozstrzygnięcie niepewne, pojawia się pokusa pozostałych wspólników do ominięcia tej procedury i próby przymusowego bądź automatycznego umorzenia udziałów niechcianego wspólnika. Instytucja umorzenia udziałów w praktycznej działalności spółek z o.o. może znaleźć różnorodne zastosowanie, nie może jednak stanowić formy usunięcia wspólnika ze spółki bez konieczności wnoszenia powództwa o jego wyłączenie.

źródło: Umorzenie udziałów a wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.

Although the deadline to file for extended unemployment insurance is officially Nov. 30, many jobless have already filed their last claim for benefits.

To, że w tym roku Polacy zamierzają wydać w związku ze świętami Bożego Narodzenia znacznie więcej pieniędzy, niż w roku ubiegłym, nie zaskakuje bankowych analityków. Ogłoszony niedawno raport Deloitte mówi, że polska rodzina przeznaczy na świąteczne zakupy średnio 1800 złotych. To dużo, zważywszy, że większość z nas nie oczekuje po przyszłym roku niczego dobrego. Jeśli poprawi się sytuacja materialna przeciętnego klienta bankowości, to w jego opinii. będzie to poprawa raczej niezauważalna.

Tradycyjnie największą częścią świątecznych wydatków będą prezenty – i to wcale niekoniecznie niedrogie i praktyczne. Co to oznacza dla nadwiślańskich banków? Z pewnością ogromne zainteresowanie niskokwotowymi kredytami komercyjnymi oraz zakupami na raty i z wykorzystaniem kart kredytowych. Przy czym to właśnie bankowcy będą musieli zachować rozsądek w udzielaniu kredytów, bo konsumenci będą w stanie zaabsorbować każde środki – niekoniecznie zastanawiając się nad możliwością spłaty w późniejszych miesiącach. Doświadczenie uczy, że bankom niekoniecznie będzie zależało na zaostrzeniu kryteriów przydzielania kredytów w okresie przedświątecznym – szczególnie tym, których główną płaszczyzną produktową są zakupy na raty. Stanie się tak nie bez powodu, bowiem współpracujące z nimi sieci sklepów, szczególnie RTV i AGD zrobią wszystko, aby przed końcem roku pozbyć się jak największej partii towarów. Uczynią wiele, żeby przekonać partnerów z sektora bankowego o poluzowaniu ostrej polityki kredytowej – przynajmniej na czas świątecznych zakupów. A kłopoty z odzyskaniem części pożyczonych klientom pieniędzy? To już jest problem przyszłości, o którą nie warto martwić się zbyt wcześnie. I problem firm windykacyjnych, które nie dość, że podejmą się odzyskiwania pieniędzy z przyjemnością i relatywnie niedrogo, to jeszcze zrobią to szybko i z dużą skutecznością.

Z bankowego punktu widzenia ważny jest jeszcze jeden aspekt świątecznych zakupów. Z kredytem, czy nie – jedna trzecia Polaków deklaruje, że część, a być może nawet wszystkie prezenty, kupi za pośrednictwem internetu. Na przykład na portalach aukcyjnych, bądź w sklepach, które prowadzą taką właśnie sprzedaż. Ma to znaczenie ze względu na zauważalny wzrost transakcji bezgotówkowych. Tak mnogie płatności za pomocą przelewów internetowych, bądź kart płatniczych z całą pewnością będą obciążeniem niejednego systemu informatycznego banku. Mogą być również powodem wielu nieporozumień, czy – w końcu – przestępstw. Nadchodzące święta będą wymagały od bankowców zwiększenia troski o bezpieczeństwo środków ich klientów, bo do gorącego okresu zakupowego świetnie przygotowali się również przestępcy komputerowi, którzy zrobią wszystko, aby jak najskuteczniej zająć się cudzymi kontami.

Jakkolwiek nie będzie wyglądać najbliższy okresy z perspektywy banków komercyjnych, jedno jest pewne – pozwoli on bankom zarobić krocie. A jego echa będą zauważalne w niejednym bilansie zamykającym obecny rok.

źródło: Rajd świętego Mikołaja

A Democrat-sponsored bill to extend unemployment benefits by one year was introduced in the Senate Monday, but it is likely to face stiff opposition from Republicans.

The House approved Monday a $1 billion measure that delays by one month a 23% cut in federal Medicare reimbursements to doctors.

President Obama will announce a two-year freeze in the wages of federal employees Monday, with the intention of saving $60 billion over the next 10 years.

The House on Monday is scheduled to take up a $1 billion measure delaying by one month a 23% cut in federal Medicare reimbursements to doctors.

Online shoppers are expected to turn out in force Monday — the day after a strong holiday shopping weekend — with a 10% increase over last year, according to a retail group.

Minister finansów Jacek Rostowski uważa, że po uzgodnieniu pomocy dla Irlandii sytuacja na rynkach krajów europejskich powinna się uspokoić. Mówiąc o Polsce zaznaczył, że w porównaniu z większością krajów Europy jest w dobrej sytuacji.