The severe storms that carved a path of destruction across large swaths of the American South this week caused an estimated $2 billion to $5 billion in insured losses, catastrophe modeling firm Eqecat said Friday.

The average price of a gallon of gasoline reached the $3.90 mark Friday, after climbing 2 cents overnight, according to a survey by motorist group AAA.

Some Republican lawmakers are challenging Treasury Secretary Tim Geithner’s warnings about the grave consequences of not raising the country’s debt ceiling.

Oczywiście nikt nie przygotowuje dokumentów w toalecie urzędu, dlatego nikt nie jest toaleciarzem faktycznym. Jednak mnóstwo projektów wywiera takie wrażenie – ich autorzy są postrzegani jako toaleciarze, niechluje nieszanujący czasu specjalistów oceniających projekty, siebie, ani swojej pracy. I jest to wina wyłącznie przedsiębiorców składających dokumenty.

Jeśli więc odkładasz na sam koniec przygotowanie matrycy logicznej lub studium wykonalności, zmień swoje nastawienie. Zrób to od razu. Przygotowanie matrycy logicznej bywa wredne i denerwujące, dlatego ten tekst przedstawi ci całą procedurę krok po kroczku.

Matryca logiczna składa się z czterech kolumn i pięciu wierszy, które układają się w logikę pionową i poziomą. Logika pionowa pokazuje jakie są zamierzenia projektu, co chcemy zrobić i w jaki sposób nasze działanie może wpłynąć na polepszenie obecnej sytuacji. Z kolei logika pozioma służy do mierzenia rezultatów projektu i wykorzystanych zasobów poprzez zastosowane wskaźniki ekonomiczne.

Kolumna pierwsza matrycy logicznej zawiera opis podstawowych elementów projektu (patrząc od góry czyli przeciwnie do kierunku czytania i tworzenia):

 • •  cel ogólny/strategiczny,
 • •  cel bezpośredni,
 • •  rezultat,
 • •  działania,
 • •  zasoby/środki.

Każdy z nich powinien logicznie wynikać z poziomu hierarchicznie niższego czyli rezultat wynika z działań, a cel ogólny z celu bezpośredniego.

Cel ogólny/strategiczny to cel, do którego osiągnięcia w sposób pośredni przyczyni się realizacja danego projektu. Odnosi się do szerokiego spektrum działań, w ramach których funkcjonuje projekt. Oznacza to, że cel strategiczny projektu nie zostanie osiągnięty przez samo wdrożenie rozpatrywanego projektu, lecz wymaga podjęcia wielu komplementarnych działań, np. w ramach polityki regionalnej. W matrycy logicznej projektu należy określić ogólnie cel strategiczny/rozwojowy, do którego projekt powinien się przyczynić. Cel ogólny wykracza znacznie poza cele bezpośrednie samego projektu, lecz wymaga podejmowania wielu innych złożonych działań. Określając jako cel ogólny np. poprawę klasy czystości wód lokalnej rzeki dla projektu polegającego na budowie gminnej oczyszczalni ścieków, trzeba założyć, że bez skoordynowanych działań innych samorządów terenów leżących w zlewni tej rzeki tak sformułowany cel ogólny nie zostanie osiągnięty.

Cel bezpośredni projektu to cel, do którego osiągnięcia w sposób bezpośredni przyczynia się dany projekt. Może nim być np. poprawa stanu środowiska lub zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej czy obniżenie kosztów transportu w przedsiębiorstwie.

Rezultaty można zdefiniować jako korzyści wynikające z zakończenia projektu; mogą one obejmować np. wybudowaną drogę czy oczyszczalnię ścieków. Stanowią podstawę planowania projektu i są najczęściej skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym (np. stworzenie 50 nowych miejsc pracy). Rezultaty są bezpośrednim wynikiem podjętych działań, to np. podniesienie jakości świadczonych usług, utworzenie nowych miejsc pracy.

Działania to każde zadania, których wypełnienie jest konieczne, aby projekt został zakończony, a które wymagają określonego czasu i zasobów. Pojedyncze działanie powinno być w miarę jednorodne, mieć wyraźnie określone punkty rozpoczęcia i zakończenia oraz łączyć się z innymi działaniami jedynie w tych punktach. Liczba, charakter i stopień szczegółowości definiowania działań zależą od specyfiki danego projektu. Przedstawia się tu wszystkie niezbędne działania/czynności, które należy podjąć, aby dojść do zakładanych wyników. Stanowią one całokształt postępowania, które beneficjent zamierza zrealizować w ramach projektu i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty. Obejmują to, co zostało zagwarantowane w budżecie projektu. Typowymi działaniami są np. przeprowadzenie postępowania przetargowego, budowa nowych lub rozbudowa istniejących obiektów itd.

Kolumna druga matrycy logicznej zawiera obiektywnie weryfikowalne wskaźniki osiągnięć bezpośredniego celu strategicznego, rezultatów i działań. Są to ilościowe lub jakościowe mierniki, za pomocą których można monitorować prowadzone działania, a po zakończeniu wdrażania dokonać oceny projektu według wcześniej określonych kryteriów. Wyróżnia się cztery podstawowe grupy wskaźników:

 1. wskaźniki wkładu, odnoszące się do nakładu zasobów zaangażowanych na rzecz wykonania danego projektu (wdrażania danego priorytetu lub realizacji danego działania). Najczęściej wkład odnosi się do środków finansowych (wtedy wskaźnikiem jest zaangażowana kwota środków), lecz może obejmować też zasoby ludzkie, materialne czy organizacyjne (wtedy wskaźnikiem jest miara kwantyfikowalna danego zasobu: np. wartość materialna pracy osób ogółem, wartość rynkowa wynajmu udostępnionych pomieszczeń itp.);
 2. wskaźniki produktu, opisujące wszystkie produkty materialne i usługi bezpośrednio powstałe w ramach projektu (odpowiednio – wdrażania projektu lub realizacji działania), które otrzymuje beneficjent. Są one mierzone w jednostkach fizycznych (np. długość zbudowanej drogi, liczba godzin szkolenia);
 3. wskaźniki rezultatu, związane z bezpośrednimi efekty projektu, które odczuł beneficjent końcowy (bezpośrednimi korzyściami). Mogą przybierać formę wskaźników materialnych (liczba wypadków drogowych, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska) lub finansowych (oszczędności z tytułu zużycia energii, wody, wzrost wydajności produkcji);
 4. wskaźniki oddziaływania, odnoszące się do rezultatów danego projektu, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Takim wskaźnikiem może być wzrost liczby osób zainteresowanych szkoleniami.

Pomiar oddziaływania realizowany jest na dwóch poziomach:
a)  bezpośrednich celów projektu, zorientowanych na bezpośrednich beneficjentów – pomiarów oddziaływania projektu dokonuje się w miejscu jego realizacji w określonym czasie po zakończeniu (np. wzrost zatrudnienia);
b)  celu szerszego, którego osiągnięcie jest warunkowane innymi czynnikami niż wyłącznie wykonaniem danego projektu; oddziaływanie szersze dotyczy podmiotów pozostających poza bezpośrednim oddziaływaniem projektu – chodzi o średnio- lub długoterminowe efekty, wykraczające poza bezpośrednich beneficjentów (np. o liczbę nowych inwestorów).

Kolumna trzecia matrycy logicznej to źródła informacji i weryfikacji. Określając wskaźniki osiągnięć, należy sprecyzować, skąd będą czerpane te informacje – czyli podać ich źródło lub określić sposób sprawdzenia (weryfikacji). Kolumna ta zawiera ona dane o źródłach informacji, które pozwolą na pomiar/ocenę wskaźników osiągnięć projektu i weryfikację czy założone wartości (charakterystyki tych wskaźników) zostały osiągnięte. Mogą to być wewnętrzne dokumenty projektu lub dane zewnętrzne np. wyniki specjalnych badań, raporty, oficjalne dane statystyczne, ankiety, dokumenty rządowe itp.

Kolumna czwarta matrycy logicznej to założenia i czynniki ryzyka. Informacje zawarte w tej kolumnie identyfikują czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację projektu oraz osiągnięcie założonych celów wyższego rzędu. Założenia muszą być spełnione, żeby projekt zakończył się sukcesem.
Matryca logiczna powinna wyjaśnić relacje przyczynowo-skutkowe, tworzące logiczną strukturę projektu. Na przykład jeśli zostanie zrobione A (np. działania), co można zweryfikować na podstawie analizy zdefiniowanych w projekcie wskaźników (z wykorzystaniem wskazanych źródeł informacji oraz przy wystąpieniu założonych okoliczności), to wówczas będzie możliwe uzyskanie B (np. rezultatów). Należy pamiętać, że każde działanie opiera się na przyjętych założeniach dotyczących tych elementów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu, a które mogą wpływać na wyniki. Założenia te wiążą ze sobą poszczególne poziomy matrycy logicznej projektu:

 • działania plus założenia prowadzą do osiągnięcia wyników;
 • wyniki plus założenia pozwalają na realizację celu bezpośredniego;
 • osiągnięcie celu bezpośredniego plus założenia przybliża osiągnięcie celu ogólnego.

Założenia występują na każdym poziomie struktury matrycy logicznej projektu i są bardzo istotnym (a często nieuwzględnionym lub co najmniej niedocenianym) czynnikiem decydującym o powodzeniu projektu.

W wyniku podjęcia działań beneficjent otrzymuje, w zależności od typu projektu, produkty o charakterze materialnym (np. oczyszczalnia ścieków) lub niematerialnym (np. szkolenia dla bezrobotnych). Materialne i niematerialne produkty projektu powinny przyczynić się do powstania pewnych zmian w zachowaniu beneficjenta lub w jego otoczeniu w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji (np. zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków komunalnych jako rezultat budowy oczyszczalni ścieków komunalnych, liczba przeszkolonych bezrobotnych). Ponieważ efekty wynikające z wdrożenia projektu bardzo często pojawiają się dopiero w jakiś czas po jego wykonaniu i oddziałują na znacznie szersze grupy odbiorców, długofalowe korzyści projektu określa się mianem celu bezpośredniego (np. poprawa stanu czystości wód w dorzeczu). Każdy projekt powinien być rozpatrywany w szerszej perspektywie polityki prowadzonej w danym sektorze (regionie) i przyczyniać się do jej wypełniania w ramach wyznaczonego dla projektu celu strategicznego (np. poprawa sytuacji ekologicznej regionu). Każdemu z tak zdefiniowanych celów muszą zostać przyporządkowane odpowiednie wskaźniki, o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Ich zastosowanie pozwala na monitorowanie realizacji projektu oraz dokonywanie jego oceny.


Powyższe informacje pochodzą z książki „Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe” Elżbiety Weiss (Wydawnictwo C.H. Beck, 2011). Wykorzystanie za wiedzą Wydawcy.

 

źródło: Beneficjencie unijny czy mówią o tobie #8211; toaleciarz?

California’s San Quentin prison, famous for hosting both Johnny Cash concerts and the state’s most dangerous inmates, won’t be getting a new death row facility as planned.

Employers recruited more than half their interns for full-time positions last year, the highest rate of intern-to-staff hiring in a decade, according to survey results released Thursday.

Lawrence Korb, a former assistant secretary of defense the Reagan administration, is a senior fellow at the Center for American Progress. Laura Conley is a research associate at the center.

Economic growth slowed to a crawl in the first three months of the year as a spike in gasoline, higher overall inflation and continued weakness in the housing market all took a toll on the recovery.

First-time filings for unemployment claims jumped last week, coming in above the key 400,000 level for the third straight week, according to a government report Thursday.

 

Długo oczekiwana nowelizacja

W  omawianej nowelizacji ustawodawca w sposób gruntowny doprecyzował kwestie związane z rozliczaniem podatku dochodowego z tytułu tzw. wymiany udziałów przez wspólników spółek kapitałowych będących osobami fizycznymi. Jak powszechnie wiadomo, były one przedmiotem licznych sporów z organami podatkowymi. Problemów tych nie rozwiązało także orzecznictwo sądów administracyjnych. Taki stan rzeczy oraz konieczność dostosowania regulacji polskich do dyrektyw unijnych wymagały zatem pilnej interwencji ustawodawcy.

Unijna dyrektywa a polska praktyka

Należy podkreślić, że postanowienia Dyrektywy 2009/133/WE znalazły odzwierciedlenie jedynie w ramach przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 4d i art. 16 ust. 1 pkt 8d). Z dniem 1 maja 2004 r. ustawodawca wyłączył bowiem z kategorii przychodów podatkowych wartość otrzymanych udziałów (akcji) w spółce zbywającej i w spółce nabywającej, w przypadku transakcji, których przedmiotem jest zbycie udziałów (akcji) jednej spółki kapitałowej innej spółce kapitałowej, oraz pod warunkiem że (m.in.):
− obie spółki podlegają opodatkowaniu w UE lub państwie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego − spółka zbywająca otrzyma w zamian udziały (akcje) spółki nabywającej;
− spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane.
Cytowany przepis z niezrozumiałych przyczyn nie znalazł wówczas swojego odpowiednika w regulacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, co w praktyce powodowało opodatkowanie PIT-em płatników tego podatku dokonujących analogicznych transakcji wymiany udziałów. A trzeba zauważyć, że podobne przepisy obowiązujące w  większości krajów UE (np. Francja, Irlandia, Finlandia, Portugalia) obejmują przywilejami wynikającymi z Dyrektywy 2009/133/WE także podatników będących osobami fizycznymi. 

1 stycznia 2011: zmiany w PIT

Polski ustawodawca stosowną regulację w tym zakresie zawarł dopiero w dyspozycji przepisu art. 24 ust. 8a-8c Ustawy o PIT z mocą obowiązującą od 1.01.2011 r.
Ponadto do ustawy dodano załącznik nr 3 określający formy prawne podmiotów wymienionych w załączniku I część A wspomnianej dyrektywy, a do których przepisy o wymianie udziałów znajdują zastosowanie.
Cytowane przepisy korespondują odpowiednio z dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt 38c określającego moment uwzględnienia w rachunku podatkowym wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na nabycie lub objęcie udziałów w spółce nabywającej, w drodze „wymiany udziałów”; wydatki takie stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f Ustawy o PIT.

A w CIT?

Obecną treść art. 12 ust. 4d ustawy o CIT rozbito na dwie jednostki redakcyjne, z których jedna zawiera definicję transakcji „wymiany udziałów”, natomiast druga określa wyłącznie warunek odnoszący się uzyskania określonej ilości praw głosu w spółce nabywanej („której udziały są zbywane”). Jednocześnie określono, że podmioty transakcji (spółka nabywająca i spółka, której udziały są nabywane, oraz akcjonariusz) muszą podlegać w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Znowelizowane zostały także regulacje w zakresie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany. Dotychczasowe unormowania zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 8d Ustawy o CIT dotyczą jedynie ustalania kosztów spółki, w przypadku gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane udziały (akcje) spółki nabywającej. Koszty takie ustalane są dopiero w momencie zbywania otrzymanych (objętych) w wyniku „wymiany udziałów” (akcji) na poziomie „historycznych” wydatków. Oznacza to, że spółka ustala je na podstawie wydatków (kosztów) poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), które zbyła w ramach wymiany.
W dodanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8e czytamy, że koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą, skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględniane przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów.

Daninę od zbycia udziałów można … odroczyć

Wyobraźmy sobie sytuację, w której zbywamy udziały o ustalonej wartości rynkowej, a następnie wnosimy je do spółki z o.o., określając, że wartość nominalna objętych w zamian za aport udziałów sp. z o.o. równa jest wartości rynkowej udziałów wnoszonych.  Operacja ta powoduje, że spółka z o.o. uzyskuje bezwzględną większość głosu w spółce, której udziały są przedmiotem aportu, lub wzmacnia się posiadana już większość. Przy spełnieniu tych warunków otrzymujemy następującą operację księgową: przychodem spółki z o.o. z tytułu zbycia udziałów będzie uzyskana cena, natomiast kosztem wartość nominalna udziałów wydanych w ramach aportu. W ten sposób dochód uzyskany, podobnie jak zysk bilansowy, wyniesie zero. W aktywach natomiast pojawią się środki pieniężne z terminem opodatkowania odroczonym do momentu zbycia przez podatnika (osobę fizyczną) udziałów objętych w zamian za wnoszony wkład. Naturalnie wskazane regulacje dotyczą również wniesienia akcji spółki akcyjnej.

… obniżyć

Wspomnianą wcześniej spółkę załóżmy na Cyprze, a następnie przeprowadźmy transakcję „wymiany jej udziałów” pomiędzy podmiotem posiadającym udziały w polskiej spółce z ową spółką cypryjską.
Na mocy uregulowań zawartych w art. 24 ust. 8a-8c wiemy, że w sytuacji gdy wspólnik spółki, opodatkowany od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, w jednym z krajów członkowskich UE (np. na Cyprze) wniesie posiadane udziały do spółki, a podmiot, który wraz z nabytymi udziałami otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały zostały wniesione, osiągnie efekt w postaci neutralnej podatkowo „wymiany udziałów”.
Kolejnym krokiem będzie sprzedaż udziałów spółki polskiej przez spółkę na Cyprze, która to operacja nie podlega opodatkowaniu na Cyprze.
Następnie cypryjska spółka kapitałowa powinna wygenerować dochód, by móc wypłacić dywidendę na rzecz osoby fizycznej, polskiego rezydenta podatkowego. Chociaż dochody takie, co do zasady, opodatkowane są w Polsce 19 proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ostateczna jego wysokość zależeć będzie od umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu między Polską a Cyprem.
Tak więc odliczeniu od podatku, jaki winien być zapłacony w Polsce, podlega nie tylko podatek faktycznie zapłacony, ale także − jak stanowi definicja określona w art. 24 ust. 3 tejże umowy – kwoty podatku, które należałoby zapłacić na Cyprze, gdyby nie stosowane tam zwolnienia, ulgi lub inne preferencje podatkowe. Oznacza to, że na mocy cytowanych przepisów, wskutek efektywnego planowania podatkowego  odliczeniu podlega 10 proc. podatku, co w konsekwencji daje 9 proc., realnego obciążenia  podatkowego z tytułu wypłaconej dywidendy w procedurze zbycia udziałów.

… całkowicie wykluczyć

Z kolei załóżmy, że spółka kapitałowa, z którą dokonano transakcji „wymiany udziałów”, została przekształcona w spółkę osobową. Co do zasady operacja taka nie generuje obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym, gdy spółka wcześniej sprzeda udziały uzyskane w ramach procedury „wymiany udziałów”. Wówczas dochód ze sprzedaży oraz zysk bilansowy wyniesie zero, a majątek spółki po stronie aktywów zwiększy się o środki pieniężne ze sprzedaży.
Następnie, w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o PIT, skoro wartość środków pieniężnych otrzymana przez wspólnika w wyniku likwidacji spółki nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, nie występuje tu obowiązek zapłaty podatku  z tego tytułu.
Opisana sytuacja rodzi jedynie wątpliwość, czy przychód nie powstaje z innego źródła, co ustalić należałoby w drodze interpretacji wydanej przez Ministra Finansów.

Ocena skutków wprowadzonych zmian

Reasumując, wejście w życie opisanych regulacji daje w niektórych sytuacjach prostą i przede wszystkim bezpieczną możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

źródło: Jak nie zapłacić podatku od zbycia akcji

If you need any more proof of how sorry a state the housing market is in, look no further than how well real estate investment trusts that own apartments and storage facilities are doing.

The Federal Reserve reaffirmed its commitment to its current policies Wednesday, while acknowledging continued weak spots in the economic recovery.

Using a familiar, friendly forum, White House adviser Elizabeth Warren went on „The Daily Show with Jon Stewart” to criticize a congressional effort to delay and weaken the consumer bureau created by Wall Street reform.

When Federal Reserve policymakers get together to talk about inflation, they focus on the „core” number, which takes out food and energy.

Wall Street is watching Washington’s debt ceiling debate with great interest. But it’s keeping its powder dry as far as lobbying is concerned, for fear of getting entangled in the potentially ugly fight over budget cuts.

Despite all the hype around electric and hybrid cars — and a rapid increase in the number of available models — most car shoppers still aren’t ready to buy, according to a new survey.