Despite all the heated rhetoric and the gloomy economic forecasts, most states will start the new fiscal year Friday with budgets in place.

If you said on January 1 that long-standing regimes in the Arab world would topple in the first half of 2011 AND that there’d be a massive earthquake and nuclear crisis in Japan AND that floods, tornadoes and wildfires would wreak havoc on a large portion of the United States, congratulations. You get a cookie.

How many ways are there to sidestep Congress’ refusal to make it easier for unions to organize? Let us count them. No, better than that, let’s add yet another example — this one involving Delta Airlines — to the growing pile of end-runs around Congress to reward a constituency this White House badly needs at its side in next year’s presidential election.

The Senate will forgo its scheduled recess for the week of July 4 to work on legislation to raise the debt ceiling and cut the deficit, Senate Majority Leader Harry Reid said Thursday.

The number of Americans filing for first-time unemployment benefits slipped only slightly last week, falling short of economists’ expectations for a bigger drop.

Roughly 530 colleges across the country will soon have to submit special reports to Uncle Sam, explaining why their tuition and student fees have recently surged.

Banks and credit card issuers got a break Wednesday from the Federal Reserve, which proposed a cap on the fees big banks charge retailers when customers use debit cards that wasn’t as severe as originally planned.

With the clock ticking down, President Obama told lawmakers in no uncertain terms Wednesday that he expects them to deliver a compromise deal to raise the debt ceiling.

Big energy company executives and government researchers are firing back at a recent New York Times story suggesting the recent boom in natural gas production from shale rock is unsustainable and perhaps fraudulent.

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia), zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniach 9 – 10 maja 2007 r.  otworzyła przed polskimi przedsiębiorcami szansę na pozyskanie dofinansowania umożliwiającego im rozwój w obszarze ich działalności. W samych latach 2007 – 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Polska otrzyma 67,3 mld euro.

Dla polskich przedsiębiorców

Wśród programów cieszących się dużą popularnością są np. działania skierowane do sektora MŚP.
„Paszport do eksportu” to szansa dla polskich przedsiębiorców na uzyskanie większych wpływów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, rozbudowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz szersze wypromowanie polskich marek za granicą. Na tym polu są jeszcze duże możliwości wykorzystania środków unijnych.

Dofinansowanie dla inwestycji IT dla MŚP pozwala na stworzenie e-usług. Działanie 8.2 w ramach tego programu wspiera zaś wdrażanie elektronicznego biz-nesu B2B.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dotyczy z kolei obszarów takich jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna oraz ułatwienia w dostosowywaniu się pra-cowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

Wśród najchętniej wykorzystywanych środków są te w zakresie Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich (przeszło 60%). Program ten cieszy się popularnością chociażby ze względu na możliwość samozatrudnienia, uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na start własnej działalności gospodarczej.

Kolejnym rodzajem wsparcia dla polskich przedsiębiorców jest pomoc finansowa polegająca np. na opłacaniu szkoleń, usług doradczych, prac badawczo – rozwojowych. Pomocne są także wprowadzane na bieżąco uproszczenia procedur prawno-administracyjnych np. związanych z rejestrowaniem nowych podmiotów gospodarczych.

Na pomoc mogą także liczyć instytucje znajdujące się w otoczeniu biznesu np. związane z doradztwem dla MSP.

Jak wykorzystanie unijnej oferty wygląda w praktyce?

O tym opowiada Kamila Orzechowska – Przybyła, kierownik projektów unijnych Europejskiej Grupy Doradczej, od lat zajmująca pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania dla polskich przedsiębiorców.

Czy polskie firmy wykorzystały już dużą część sumy ze środków unijnych przeznaczonych dla naszego kraju w latach 2007 – 2013?

Zdecydowanie tak. W przeciągu 7 lat zostało zawartych 56384 umowy o dofinansowanie na kwotę 243,8mld zł wydatków kwalifikowalnych, co stanowi 64,6% alokacji na lata 2007-2013.

Z jakiego wsparcia ze środków unijnych korzystają najczęściej firmy?

Największą popularnością cieszą się projekty inwestycyjne wspierające mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz samorządy. W większości województw alokacje dla nich zostały już zakontraktowane. Równie dużą popularnością cieszy się Program Operacyjny Kapitał Ludzki, pozwalający na rozwinięcie i podniesienie kwalifikacji u osób pracujących oraz nabycie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie aktywności na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia

Jakie środki zostały już wykorzystane przez polskie firmy?

Według stanu na dzień 31 marca 2011 w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zostało złożonych 41588 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 90,3 mld zł. Do realizacji zatwierdzono 23 239 wniosków, przy czym podpisano umowy dla 20743 projektów o wartości dofinansowania z UE 48,5mld zł czyli 73,5% alokacji na lata 2007-2013. We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali 19,8 mld zł wydatków, co stanowi 30% alokacji na lata 2007-2013.

Czy polscy przedsiębiorcy sięgając po środki unijne muszą borykać się z dużymi utrudnieniami?

W porównaniu z poprzednim okresem budżetowym 2004-2006, obecny okres 2007-2013 wprowadził znaczące ułatwienia w aplikowaniu o dofinansowanie z UE. Dokumentacja składana w ramach konkursów zarówno twardych (inwestycyjnych) jak i miękkich w większości zawiera podstawowy zakres dokumentacji takiej jak: wniosek o dofinansowanie (projekty miękkie) oraz załączniki takie jak biznes plan, dokumenty rejestrowe przedsiębiorcy. Zmieniła się również mentalność urzędników, którzy wykazują większą współpracę z Beneficjentami pomocy niż jak to było w poprzednich latach.

Europejska Grupa Doradcza zajmuje się m.in. szkoleniami. Na tę branżę Unia Europejska przeznaczyła znaczne sumy pieniędzy. Czy wiemy jakie to kwoty? I na jakiego rodzaju szkolenia kierowane były najczęściej środki?
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 otrzymał największą pulę z UE, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego  to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe. POKL obejmuje 10 priorytetów, część z nich realizowanych jest na poziomie centralnym jak i regionalnym. Każdy z priorytetów skierowany jest do innej grupy docelowej np. dla osób pozostających bez zatrudnienia, osób pracujących, przedsiębiorców administracji publicznej itd. Europejska Grupa Doradcza w ramach POKL wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich kadr, osoby pracujące w rozwoju kwalifikacji i umiejętności, osoby bezrobotne w zdobyciu nowych, poszukiwanych kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz chcących podjąć zatrudnienie.

Jakie grupy odbiorców korzystały najczęściej ze środków unijnych?

Ze szkoleń dofinansowanych najczęściej korzystają osoby pracujące, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności a tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Pracodawcy z kolei chętnie wysyłają swoich pracowników na szkolenia o określonej tematyce, które na rynku komercyjnym często są nieosiągalne dla mikro, małego przedsiębiorcy ze względu na ich wysoki koszt finansowy.

Kolejną grupą, która chętnie bierze udział w szkoleniach, są osoby pozostające bez zatrudnienia, które poprzez udział w szkoleniach zawodowych chcą nabyć nowe kwalifikacje i podjąć zatrudnienie.
Szkolenia pozwalają rozwinąć umiejętności pracownika oraz podnieść jego kwalifikacje, co może przełożyć się na lepsze np. zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych dla przedsiębiorstwa, zwiększenie współpracy między podmiotami, większą sprzedaż, lepszą obsługę klienta itp.
Przykładem tego rodzaju szkoleń dofinansowanych są realizowane przez nas projekty dla przedsiębiorców w woj. Wielkopolskim z zakresu zarządzania projektem i zmianą natomiast w woj. mazowieckiem szkolenia dla pracowników, którzy sami chcą stać się bardziej konkurencyjni w zakresie zarządzania zmianą, projektem, zarządzania bezpieczeństwem żywności, BHP.

W jaki sposób unijne fundusze przyczyniają się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości?

Rozwój polskich kadr pozwala na rozwój polskich przedsiębiorstw poprzez ciągłość uczenia a tym samym poszukiwania najnowszych rozwiązań, zarówno tych już stosowanych, wdrażanych w innych podmiotach i krajach jak i tych opracowywanych samodzielnie dla potrzeb wybranej organizacji. Kontakt z wiedzą, z najnowszymi osiągnięciami nauki pozwala również na transfer nowych technologii do polskich przedsiębiorstw, wdrażanie nowych inwestycji, poszukiwanie nowych rynków zbytu czy zwiększenie udziału polskich firm w wystawach, targach itp.

Czy możemy mówić o tym, że polscy przedsiębiorcy w dający się zmierzyć sposób skorzystali z dofinansowań i w jakich obszarach pozwalają im one na rozwój?

Fundusze UE w każdym okresie budżetowania, zarówno 2004-2006 jak i 2007-2013 cieszą się ogromną popularnością. Dofinansowanie wszelkiego rodzaju inwestyc, rozwoju infrastruktury przedsiębiorstwa czy też posiadanych kadr pozwala na dalsze inwestowanie w przedsiębiorstwo a tym samym rozwój. Już teraz widać jak bardzo zmieniły się polskie przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy UE. Stały się bardziej rozwinięte zarówno pod względem posiadanego parku maszynowego, nowo powstałych obiektów itp. jak również w zakresie związanym z kadrą i pracownikami posiadającymi wiedzę i specjalizację w wybranych obszarach.


Źródło:
http://www.conquest.pl/znaczenie-oraz-poziom-wykorzystania-przez-polske-funduszy-z-unii-europejskiej-na-lata-2007-2013/
http://www.sim.wz.uw.edu.pl/issue5/05.pdf

 

źródło: 7 lat wykorzystanych szans czy utraconych możliwości?

The Senate will officially take up three trade deals and a scaled-back version of a jobs retraining program for laid-off workers on Thursday.

The Senate will officially take up three trade deals and a scaled-back version of a jobs retraining program for laid-off workers on Thursday.

First the good news: State and local tax revenues climbed 4.7% in the first quarter, fueled by a surge in personal income taxes.

Here’s what Americans can look forward to if lawmakers fail to raise the debt ceiling in time: Treasury would not be able to pay between 40% and 45% of the 80 million payments it needs to make every month.

Protests turned violent Tuesday in Greece as police fired tear gas in Athens to disperse stone-throwing demonstrators who had taken to the streets to voice their objection to austerity measures.