Senate Majority Leader Harry Reid said Sunday there was no agreement yet on raising the federal debt ceiling, but „we are cautiously optimistic.”

The debate over the debt ceiling has fractured Washington, heightened partisan rancor and sowed seeds of distrust. And before all this ends — leaders in Congress must garner enough votes to actually pass legislation.

The framework of a tentative deal to raise the nation’s debt ceiling calls for up to $2.8 trillion in total deficit reduction over the next decade, two sources familiar with the negotiations told CNN late Saturday night.

Senate Majority Leader Harry Reid, D-Nevada, temporarily stopped legislative consideration of his debt ceiling proposal late Saturday night, reversing an earlier decision to hold a key procedural vote on the measure by 1 a.m. ET Sunday.

Top GOP congressional leaders indicated Saturday afternoon they are close to reaching a deal with President Barack Obama to raise the nation’s debt limit and avoid what would be an unprecedented national default.

Top GOP congressional leaders indicated Saturday afternoon they are close to reaching a deal with President Obama to raise the nation’s debt limit and avoid what would be an unprecedented national default.

Senate Minority Leader Mitch McConnell, R-Kentucky, said Saturday afternoon that he had talked to President Obama and Vice President Joe Biden „and is „confident and optimistic” that there will be an „agreement within the very near future.”

Speaker John Boehner’s plan to raise the nation’s the debt ceiling and slash government spending narrowly passed the House on Friday — and then was blocked by Senate Democrats, setting up a weekend of negotiations to seek a deal that would avoid a potential federal default next week.

The Republican-controlled House of Representatives on Friday narrowly passed Speaker John Boehner’s plan to raise the nation’s debt ceiling and slash government spending, sending the measure to Senate Democrats who have promised to immediately defeat it.

Neither of the debt ceiling bills before Congress would meaningfully alter the country’s debt trajectory and thus won’t bolster the United States’ chance of preserving its AAA rating, a key rating agency said Friday.

There certainly are some big differences between the debt-ceiling bill proposed by House Speaker John Boehner and the one proposed by Senate Majority Leader Harry Reid.

College students heading back to school in the next few weeks could get caught in financial limbo if Congress doesn’t make a deal to keep United States from defaulting on its debt.

Doctors, hospitals, nursing homes and pharmacies might not get paid for products and services if the federal government defaults on its debt next week.

Unemployment is over 9%, and set to stay high for the next several years. The economic recovery is stumbling badly. And our political leaders have spent the past few months in heated debate about whether we should pay the bills Congress already agreed to take on.

Economic growth in the second quarter was tepid, the government reported Friday. And growth in the first quarter was much slower than initially thought.

It was the winter of 2006, and EOG Resources executive vice president Kurt Doerr had to be wondering what the heck he was doing prospecting for oil in the frigid central plains of North Dakota. Sure, wildcatters had been pumping modest amounts of crude out there for decades. However, nobody had ever found a true gusher, and the timing seemed odd given that EOG’s core business — drilling for natural gas, not oil — was absolutely booming. EOG’s net income had just doubled, natural-gas prices were fresh off all-time highs, and cutting-edge technologies were opening up vast new gas fields like Barnett Shale in Texas.

Amid the contentious debt ceiling debate, the United States is at risk of being booted out of a prestigious group of countries that boast a spotless credit rating.

Wczasy organizowane we własnym zakresie pozwalają pracownikom lepiej dostosować sposób wypoczynku do swoich preferencji i potrzeb. Co więcej, zgodnie z ustawą o ZFŚS, z dnia z 4 marca 1994 r., dodatkowe środki można uzyskać zarówno na wakacje spędzone w kraju, jak i za granicą.

Z funduszu socjalnego pracodawca może sfinansować także wypoczynek dzieci swoich pracowników. Zwyczajowo zatrudnionemu przysługuje jedna forma dofinansowania wypoczynku letniego lub zimowego w roku kalendarzowym dla każdego dziecka w wieku do lat 18. Wypoczynek najmłodszych powinien być zorganizowany przez uprawniony podmiot oraz udokumentowany przez rodzica (np. fakturą lub potwierdzeniem wpłaty za obóz lub kolonię). Co ważne pracownik może wystąpić o wsparcie wypoczynku swojego i dzieci, nawet w sytuacji, gdy takie samo świadczenie otrzymał w swoim zakładzie pracy jego współmałżonek – istotne jest tutaj tylko kryterium dochodowe.

Komu przysługuje?

Ze świadczeń funduszu socjalnego mają prawo korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju oraz od wymiaru czasu pracy. Ale również pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz członkowie ich rodzin.

Pracownicy, powinni mieć dostęp do informacji dotyczących zasad ubiegania się o dopłaty do wczasów oraz wysokości dofinansowania w danym roku. Służy temu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który powinien zostać podany do wiadomości pracowników i udostępniany w sposób przyjęty w firmie.

− O dopłaty zwyczajowo można się starać raz w roku i dotyczą one urlopu, który trwa 14 dni kalendarzowych. Wymiar ten związany jest z regulacjami art. 162 kodeksu pracy, według których co najmniej jedna część wypoczynku pracownika powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych – mówi Alicja Biernat, prawnik w TGC Corporate Lawyers. − Nie wyklucza to jednak dofinansowania krótszych urlopów pracowniczych. Zależy to od stanu środków funduszu przeznaczonych na te cele. Zamożniejsi pracodawcy mogą przewidzieć dopłaty np. do krótkich wycieczek czy też innych form wypoczynku – podkreśla Alicja Biernat.

W regulaminie ZFŚS powinien być także określony termin wypłaty świadczeń pieniężnych na tzw. „wczasy pod gruszą”. Może to nastąpić przed lub po rozpoczęciu urlopu, praktyka wskazuje, że ze względu na przeznaczenie tych środków (tj. pomoc finansową w wykupieniu i zorganizowaniu wczasów), powinny być one wypłacane raczej przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego.

Kryteria przyznawania świadczenia

Świadczenia z ZFŚS, w tym dofinansowanie różnych form wypoczynku, nie mogą być przez pracodawcę rozporządzane w dowolny sposób. Podział środków finansowych
z funduszu socjalnego może odbywać się wyłącznie na zasadach i według rygorów przewidzianych w ustawie o ZFŚS i zmierzać jedynie do realizacji celów socjalnych. Zgodnie z art. 8.1 ustawy o funduszu socjalnym, przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Nie można również uzależniać wysokości dofinansowania czy też rodzaju wczasów (np. krajowe lub zagraniczne) od stanowiska pracownika, kwalifikacji, pozycji w strukturze firmy, rodzaju obowiązków pracowniczych czy też wreszcie stażu pracy. Kryterium przyznania dofinansowania jest wysokość dochodów osób, które wraz z pracownikiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W przepisach brakuje doprecyzowania w jaki sposób pracodawca powinien określać kryterium dochodowe, a także, jak powinien uzyskiwać dane od pracowników, dotyczących sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Jak ocenić sytuację materialną?

Najczęściej pracodawcy ustalają tryb udostępniania informacji niezbędnych do oceny sytuacji socjalnej pracownika w regulaminach ZFŚS. Zgodnie z art. 221 k.p. mają wówczas prawo żądać od pracownika innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (art. 8 ustawy o ZFŚS).

– W orzeczeniu z dnia 8 maja 2002 r. (I PKN 267/01) Sąd Najwyższy stwierdził, iż pracodawca nie narusza dóbr osobistych pracownika, zobowiązując go zgodnie z postanowieniami regulaminu przyznawania zapomóg z ZFŚS, do złożenia zaświadczenia o zarobkach uzyskiwanych u drugiego pracodawcy – mówi Alicja Biernat, prawnik w TGC Corporate Lawyers.

Z kolei w ocenie Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO), pracodawca, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, może żądać od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT). Dane te można wykorzystać, jeśli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Do takich sytuacji można zaliczyć ocenę
i ustalenie uprawnień pracownika do pomocy z funduszu świadczeń socjalnych.

W przepisach regulaminu ZFŚS pracodawca może przewidzieć, iż podstawę do przyznania świadczeń stanowi średni dochód przypadający na osobę w rodzinie. Najlepiej go wskazać w oświadczeniu pracownika. Podstawą jego ustalenia mogą być wszelkie dochody brutto osób zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, osiągnięte np. w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia o dochodach, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście pracownik ma prawo odmowy wykazania dochodów, tym samym rezygnuje ze świadczeń i usług funduszu.

Pracodawca ma również prawo sankcjonować przypadki złożenia np. nieprawdziwego oświadczenia o wysokości dochodów, przedłożenia sfałszowanych dokumentów lub wykorzystania przyznanego świadczenia na cele niezgodne z jego przeznaczeniem. Konsekwencją tego typu zachowań może być np. czasowe wykluczenie uprawnionej osoby z korzystania ze świadczeń z funduszu lub zobowiązanie nieuczciwego pracownika do zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia socjalnego.

Cel –wypoczynek pracownika

Dyskusyjne jest, jak daleko może sięgać kontrola pracodawcy, w kwestii wykorzystania przez pracowników środków przeznaczonych na wczasy. Wypłacane środki pieniężne mają jednak charakter celowy – dofinansowanie wypoczynku. Zatem pracodawca podejrzewający, iż te środki, mogłyby posłużyć np. na zakup sprzętu RTV, może żądać od pracownika, aby uprawdopodobnił sposób spędzania urlopu lub poniesione na ten cel koszty. Można to zrobić np. poprzez pisemne oświadczenie poparte w miarę możliwości odpowiednią fakturą (np. za dojazd, wynajem pola namiotowego, hotelu, itp.).

Jaki podatek?

Należy pamiętać, że dopłaty do wypoczynku organizowanego indywidualnie są zwolnione ze składek ZUS, jednakże stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wartość dofinansowania tzw. wczasów pod gruszą, doliczana jest do podstawy, z której odprowadzane są składki na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy. Natomiast w przypadku wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży do lat 18, świadczenia te są zwolnione ze składki ZUS, oraz nie podlegają opodatkowaniu PIT w całości.

źródło: Wakacje pod gruszą i palmą na koszt pracodawcy