Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana czyli polskie dealerstwo w czasach kryzysu.
Różne / Styczeń 30, 2013

Zaczęło się od kryzysu na amerykańskim rynku kredytów subprime. Potem kryzys, a raczej jego skutki, dosięgły również Polskę. Długo nie musieliśmy czekać: problemy finansowe największych spółek tj.: Agora S.A., VOS LOGISTICS, Thompson w Piasecznie, czy Arcelor Mittal Poland, skutkowały utratą płynności finansowej, a tym samym redukcją planów inwestycyjnych i masowymi zwolnieniami. Wśród tych, którzy skutki spowolnienia gospodarczego odczuli na własnej skórze byli m.in. dealerzy samochodowi. Upadający General Motors w Stanach Zjednoczonych, rekordowe promocje Nissana, upusty Citroena to tylko przykłady tego, co od 2008 r. zaczęło doskwierać branży dealerskiej[1]. Lokalne problemy Coraz częściej do problemów przyznają się już nie tylko międzynarodowe koncerny, ale właściciele i menedżerowie pojedynczych koncesji, gdzie skutki kryzysu przejawiają się przed wszystkim w zmianie kierunków inwestycji[2]: dealerzy generalnie zamiast inwestować w rozwój, skupiają się na przetrwaniu i minimalizacji wydatków.   W wyniku kryzysu finansowego nastąpiło zjawisko polaryzacji. Paradoksalnie spowolnienie gospodarcze dało ambitnym dealerom nowe możliwości zaistnienia na rynku. Na jednym biegunie pojawiają się koncesje chcące rozwijać się i inwestować. Koncesje, dla których kryzys jest odpowiednim czasem na wykorzystanie nadwyżek finansowych i dostępnych grantów, a co za tym idzie wyprzedzenie „dyszącej” konkurencji. Na drugim biegunie dogorywają upadające dealerstwa, tracące klientów i płynność finansową. Łączy ich jedno – potrzeba zmiany….

Brak OC może kosztować cię nawet 05 mln zł
Różne / Styczeń 30, 2013

    Jeśli nie wykupiłeś odpowiedniego ubezpieczenia lub prowadzisz nieubezpieczone auto, a spowodujesz wypadek, czeka cię mandat, a także tzw. regres ubezpieczeniowy świadczeń wypłaconych ofiarom wypadku. Aktualnie Fundusz prowadzi sprawy regresowe, których wysokość sięga kwoty nawet pół miliona złotych.   Kierowcy bez OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zajmuje się wypłatą odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków, spowodowanych m.in. przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów. UFG zajmuje się przy tym także kontrolą i karaniem nieubezpieczonych.   Zgodnie z danymi Funduszu, nieubezpieczeni sprawcy wypadków kosztują właścicieli pojazdów z wykupionym OC ponad 42 mln złotych – taką właśnie kwotę UFG wypłacił ofiarom wypadków w roku 2011. Znacząco wzrosła przy tym, w porównaniu do roku 2010, liczba odszkodowań. Podczas, gdy w roku 2010 odszkodowania wypłacono 2,1 tys. poszkodowanych, to w roku 2011 liczba ta wzrosła do około trzech tysięcy. Wszystko wskazuje także na to, że również ten rok zakończy się pobiciem kolejnego rekordu. W okresie styczeń – czerwiec wypłacono bowiem łącznie 2,4 tysiąca odszkodowań, których wspólna wartość to blisko 30 milionów złotych.   Właściciele pojazdów za nic mają sobie obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). UFG szacuje bowiem, że po polskich drogach bez komunikacyjnego ubezpieczenia OC porusza się około 200, a nawet 250 tysięcy pojazdów. Nieubezpieczonych kierowców…

Czego nie wiemy o parabankach
Różne / Styczeń 29, 2013

  Czy parabank to nadal bank? Celem najnowszego badania przeprowadzonego na próbie tysiąca osób przez TNS Polska, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), była diagnoza stanu wiedzy i opinii Polaków na temat usług oferowanych przez przedsiębiorców działających na rynku finansowym. Temat badania jest jak najbardziej aktualny, szczególnie w odniesieniu do głośnej sprawy Amber Gold i licznych wpisów na forach internetowych, gdzie poszkodowani klienci szukają pomocy. Na jednym z nich czytamy: „Witam. Razem z mężem zainwestowaliśmy w Amber Gold niemało, bo aż całe 50 tysięcy złotych. Teraz nie wiemy co robić, już się w tym wszystkim pogubiłam. Jak usłyszeliśmy, że AG padło, zawalił się też cały nasz świat, bo wpłacone tam pieniądze były całymi naszymi oszczędnościami. Czy jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy, jak mam to zrobić? Podobno nie był to w ogóle bank, tak wcześniej myśleliśmy z mężem, ich oddział wyglądał super, czy nasze pieniądze uda się odzyskać, na przykład z jakiegoś funduszu gwarancyjnego? – coś o tym dziś słyszałam w telewizji. Czy taki fundusz wypłaci nam całość przekazanych AG pieniędzy? Czy mamy nająć adwokata i on ma się tym zająć, czy podłączyć się pod jakiś pozew zbiorowy? Proszę pomóżcie, może są tu inni oszukani przez Amber, ja…

Co to jest faktura VAT #8211; marża?
Różne / Styczeń 25, 2013

Podatnicy, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej świadczą usługi, a także dokonują dostaw towarów używanych, antyków, dzieł sztuki oraz przedmiotów kolekcjonerskich mogą być opodatkowani na zasadach specjalnych i wystawiać z tytułu sprzedaż tzw. faktury VAT-marża. Jest to specyficzny rodzaj dokumentu pozwalający na dokonanie obliczenia wysokości zobowiązania wobec fiskusa na podstawie uzyskanej ze sprzedaży towarów lub świadczeń marży. Marża podstawą opodatkowania W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, za marżę uznaje się różnicę pomiędzy kwotą należności, do której zapłaty zobowiązany jest nabywca dóbr lub usług, a ceną nabycia, pomniejszoną o wartość podatku. Podatnik powinien pamiętać, że ten sposób rozliczania VAT  pozwala sprzedawcy na odprowadzenie podatku od uzyskanej marży, z drugiej strony pozbawiając go możliwości odliczenia podatku z faktur dotyczących  zakupu towarów. Mniej danych na fakturze VAT-marża Warto podkreślić, że faktura VAT-marża różni się od standardowych dokumentów poświadczających dokonanie sprzedaży. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów w  sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, fakturę tę wyróżnia ograniczony zakres wymaganych danych na niej umieszczonych. Przede wszystkim tego rodzaju dokument nie musi określać ceny jednostkowej netto przedmiotu transakcji, wartości sprzedaży netto, stawki…

Jak opodatkować przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne z udziału w spółce osobowej?
Różne / Styczeń 23, 2013

  Opodatkowanie dochodów uzyskanych w związku z posiadanymi udziałami w spółce osobowej budzi wiele kontrowersji. Rozważania dotyczące tego aspektu, należy zacząć od wskazania, że to spółka, a nie tworzący ją podatnicy, prowadzi działalność gospodarczą generującą przychody. Oznacza to, że jeżeli spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to analogicznie przychody wspólnika wynikające z udziału w takim podmiocie gospodarczym uznawane są za przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Działalność gospodarczą prowadzi spółka, przychody z działalności są wspólnika Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl których za działalność pozarolniczą uważa się działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu  bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów z innych źródeł. W związku z tym można jednoznacznie stwierdzić, że wspólnicy spółek osobowych niewątpliwie nie prowadzą działalności gospodarczej we własnym imieniu, gdyż działalność ta prowadzona jest przez podmiot gospodarczy, jakim jest wspomniana spółka osobowa. Jednak w takiej sytuacji przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, ustawa uznaje za przychody z działalności gospodarczej. Zakres pojęcia udziału w podmiocie gospodarczym Podatnik powinien pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje jednoznacznie zakresu pojęcia udziału w spółce osobowej,…

Branża translatorska – ciągły wzrost
Różne / Styczeń 21, 2013

Według oceny Common Sense Advisory (Raport: „The Language Services Market 2012”) wartość światowego rynku tłumaczeń w 2011 roku wynosiła 29,9 miliardów dolarów, z czego na Europę przypadło aż 14,75 miliarda. Sama Europa Wschodnia to rynek wartości około 6,78 miliarda. Wartość światowego rynku tłumaczeń wzrosła w samym roku 2012 o około 12%. Podobny wzrost przewidywany jest także na rok 2013. Według prognoz, do roku 2015 rynek ten osiągnie wartość około 47,3 miliarda. Perspektywy dla branży są więc bardzo optymistyczne. Z jakimi trendami będziemy mogli się spotkać w tym roku? Przede wszystkim naturalne będzie obniżanie cen za tłumaczenia. Klienci będą oczekiwać, że tłumaczenie zostanie wykonane szybko i będzie tanie. Ponieważ na ogół projekty są duże, raczej nie będą gotowi za nie zapłacić wysokich kwot. Tłumaczenia to w świadomości wielu osób wciąż coś taniego i oczywistego, jak choćby woda w kranie… Dzieje się tak w dużej mierze, ponieważ dla wielu firm wciąż nie jest oczywiste, z jakimi nakładami pracy wiąże się tłumaczenie. Dużym problemem Klientów firm tłumaczeniowych jest i nadal będzie niezrozumienie tego, czym tak naprawdę jest dobre tłumaczenie i jak współpracować z firmą translatorską. W XXI wieku tłumaczenia są wciąż bardzo pracochłonne i pomimo prób ich automatyzacji i komputeryzacji nie udaje się…

Jak potwierdzić otrzymanie korekty?
Różne / Styczeń 21, 2013

Często zdarza się, iż cenę transakcji sprzedawca zmniejsza o kwoty udokumentowanych i dopuszczonych prawnie rabatów, opustów czy uznanych reklamacji. Nierzadko dochodzi również do zwrotu towaru. Redukcja ceny oznacza redukcję podstawy opodatkowania, co wiąże się koniecznością wystawienia faktury korygującej „in-minus”. Aby wystawca faktury mógł zmniejszyć kwotę należnego VAT-u, musi posiadać potwierdzenie, iż nabywca dokonał odpowiedniego zmniejszenia kwoty VAT-u naliczonego, czyli że odebrał fakturę korygującą. Ustawodawca nie określa jednak formy, jaką powinno mieć potwierdzenie. Mnogość form potwierdzenia Strony transakcji dysponują zatem swobodą wyboru postaci potwierdzenia. Wystarczy, iż pozwoli ona jednoznacznie uznać, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.11.2011r. o sygnaturze IPPP2/443-926/11-4/MM stwierdził, iż wystarczającym dowodem na otrzymanie przez nabywcę korekty faktury jest uzyskanie podpisu nabywcy na kopii faktury korygującej. Organ w interpretacji dopuszcza również takie formy potwierdzenia, jak każde pisemne potwierdzenie faktu otrzymania, zwrotne potwierdzenie odbioru, a także każde inne rozwiązanie, które potwierdza, iż korekta dotarła do adresata. Może być to zatem np. zestawienie zaksięgowanych faktur korygujących, które nabywca prześle pocztą, i które posiadać będzie informację, jakich korekt dotyczy. Kiedy nabywca nie jest podatnikiem VAT Potwierdzenie otrzymania korekty w ogóle nie będzie wymagane w przypadku, gdy kupujący nie odlicza VAT-u, czyli jest osobą…

Abolicja składek w ZUS
Różne / Styczeń 15, 2013

Dzięki abolicji część aktywnych jeszcze przedsiębiorców będzie mogła stanąć na nogi. Jednak każdy kij ma dwa końce. Zła wiadomość jest taka, że ten, komu składki zostaną umorzone, będzie miał mniej środków zgromadzonych na koncie emerytalnym, a tym samym otrzyma niższą emeryturę. Przepisy ustawy o abolicji obejmują tych przedsiębiorców, którzy zawieszali działalność uzyskując zapewnienie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że po zawieszeniu nie muszą płacić składek. Następnie ZUS zmienił interpretację przepisów, nakazując im płacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami, co spowodowało, że nad setkami firm w Polsce zawisło widmo bankructwa. Wiele sporów przedsiębiorców z ZUS w tej sprawie nadal toczy się przed sądami. Przedsiębiorcy muszą wybrać, czy opłaca im się skorzystać z takiego rozwiązania. W rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria prezes ZUS Zbigniew Derdziuk mówi, że zmiana przepisów oznacza niższą emeryturę dla osób, które skorzystały z abolicji. – Osoby, które zapłaciły składki za lata 1999–2009, będą miały wyższą emeryturę. W przypadku tych, którzy mają teraz umorzenie, nie będzie ich pieniędzy na ich koncie emerytalnym. Kto nie płaci – nie ma emerytury – mówi Zbigniew Derdziuk. Umorzeniu – według szacunków ZUS – łącznie może podlegać kwota przekraczająca 800 mln zł, na którą składają się zaległości składkowe wraz z odsetkami. –…

Z jakich preferencji może skorzystać mały podatnik?
Różne / Styczeń 15, 2013

Mały podatnik to, przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1 200 000 euro, z zaokrągleniem do 1 000 zł (w roku 2013 natomiast jest to 4 922 000 zł). Ustawa o VAT dodaje drugi wymóg – w przypadku maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, oraz zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą podatku) nie może w poprzednim roku podatkowym wynieść więcej niż równowartość 45 000 euro (tj. 185 000 zł w roku 2013). Jedynie to, co faktycznie „w kasie” Zarezerwowanym dla małych podatników sposobem rozliczania podatku VAT jest tzw. metoda kasowa. Od tego roku pozwala ona przedsiębiorcy, który ją wybrał na rozliczenie z fiskusem faktycznie dopiero wtedy, gdy otrzyma od kontrahenta wynagrodzenie za dostarczone towary lub wykonane usługi. Z ograniczeniem spotkają się jednak przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób, które nie rozliczających VAT-u, np. konsumenta albo przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w VAT. W takim przypadku obowiązek podatkowy będzie bowiem powstawać z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Dużą zaletą metody kasowej jest fakt, iż sprowadza się ona do zapłaty…

E-deklaracje podatkowe bez bezpiecznego podpisu elektronicznego
Różne / Styczeń 14, 2013

Jest to kolejny etap wprowadzania w naszym kraju systemu e-Podatki – usług elektronicznych online świadczonych na rzecz obywateli i podmiotów gospodarczych. System ten ma ułatwić podatnikom rozliczanie się z urzędem skarbowym oraz innymi organami administracji skarbowej. Rodzaje e-deklaracji bez bezpiecznego podpisu elektronicznego Podatnicy podatku od towarów i usług mogą przesyłać przez Internet deklaracje podatkowe: VAT-7 – składane co miesiąc, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca, VAT-7K – składane co kwartał (dotyczy to tzw. małych podatników – o odpowiednio niskiej wartości sprzedaży albo kwocie pobranych prowizji lub wynagrodzenia za usługi w poprzednim roku podatkowym), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, VAT-7D – składane co kwartał (dotyczy to innych podatników, którzy pisemnie zawiadomili o takim sposobie rozliczania VAT naczelnika właściwego urzędu skarbowego), w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale (jednak w tym przypadku istnieje obowiązek wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek, w wysokości 1/3 kwoty podatku należnego za poprzedni kwartał). Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych mogą składać w formie elektronicznej deklaracje PCC-3. Należy je przesłać w terminie 14 dni od podpisania umowy cywilnoprawnej (dotyczy to przede wszystkim umów sprzedaży lub zamiany). Podpis elektroniczny Deklaracja w formie elektronicznej musi być poświadczona podpisem elektronicznym, pozwalającym w sposób…