U.S. economy accelerates
Różne / Lipiec 31, 2013

The U.S. economy weathered the worst of the federal budget cuts, and accelerated slightly in the second quarter.

Minister Finansów blokuje kolejne zmiany w SSE
Różne / Lipiec 31, 2013

Doprecyzowanie pojęcia pomocy publicznej Przez blisko 15 lat istnienia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (SSE), praktyka ujawniła niedoskonałości zapisów ustawowych, zakłócających ich funkcjonowanie. Niezbędne więc jest dokonanie zmian w obecnym ustawodawstwie. Najważniejszą projektowaną zmianą jest poprawa redakcyjna przepisów traktujących o pomocy publicznej w SSE. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy są zwolnione z podatku dochodowego. Maksymalną pomoc publiczną określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zwolnienia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.   Zgodnie z tymi przepisami pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych może wynosić maksymalnie od 30 do 50 % kosztów nowej inwestycji, lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców pomoc ta może być zwiększona dodatkowo odpowiednio o 20 i 10 punktów procentowych brutto.   Zarówno ustawa o SSE jak i ustawy podatkowe są na tyle nieprecyzyjne, że pojawiły się istotne wątpliwości interpretacyjne. Niektóre organy skarbowe stały na stanowisku, że pomocą publiczną w strefach jest wielkość dochodu, a nie wielkość zwolnienia podatkowego, co stanowi niekorzystną różnicę dla przedsiębiorców różnicę. Konieczne jest więc doprecyzowanie zapisów ustawowych tak, aby nie było wątpliwości, że pomocą publiczną jest…

How Amazon’s new jobs really stack up
Różne / Lipiec 30, 2013

The online retail giant said it’s creating are 5,000 new warehouse positions that pay 30% more than traditional retail store jobs. But that’s not any different than the national average.

Tax reform secrecy plan blasted
Różne / Lipiec 29, 2013

Senate Finance Committee’s decision to keep tax reform proposals secret for 50 years has drawn strong objections and calls for transparency from a diverse array of tax, business and advocacy groups.