Za spóźnienie nie wolno karać finansowo (News)

Za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku we firmie, naruszanie przepisów BHP i przeciwpożarowych, a także przyjętego w zakładzie sposobu potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany. Finansowo wolno natomiast ukarać…